นางสาวนันทพร  อนุราษฎร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (ผู้จัดการหอพัก)

anurart_n@hotmail

 

 

นายธีรพันธ์  อร่ามเรือง

พ่อบ้าน

 

นางสวาท  สังข์ทอง

แม่บ้าน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายพงษ์ศักดิ์  สังข์พงษ์

พ่อบ้าน

pogsak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

นางพีระสินี  ตาขุมเหล็ก

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 นายณฐพงศ์  จงจิตร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นางวริศรา  บุญล้วน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายอับดุลมุตตอเล็บ  ดีนายัง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นายหิรัญ สายสโร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

นายหมาดสอแล๊ะ ดีนายัง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายทรงกรด จิระแพทย์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นายอดิเทพ  สว่างนิพันธ์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อแบบฟอร์ม Download Form คำแนะนำ/ข้อควรปฏิบัติ
ระเบียนประวัติผู้เข้าพัก  

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม 

 

ใบแจ้งซ่อม

 

ใบยืมพัสดุและครุภัณฑ์

 
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก    
คำร้องขอเข้าพัก เป็นกรณีพิเศษ 
(ในช่วงสถานการณ์COVID-19)
   

1. ควรดำเนินการ ก่อนล่วงหน้า 
2. สามารถส่งคำร้องที่สำนักงานหอพักบินหลา 4
    หรือส่งเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.