บัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

I-WiSED (Integrity, Wisdom, Social engagement, English competence, Digital capability)    

คือ ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ พร้อมทั้งคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับอนาคต คือ ทักษะภาษาอังกฤษ (English competence) และความสามารถทางดิจิทัล (Digital capability

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะที่พึงประสงค์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

PLO1   Medical Ethics and Professionalism จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพเวชกรรม

PLO2   Communication การสื่อสาร

PLO3   Standard Medical Care การบริบาลทางการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

PLO4   Critical Thinking and Problem Solving การคิดและแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

PLO5   Digital Information Literacy and Research การใช้สารสนเทศดิจิทัลและการวิจัย

PLO6   Leadership and Teamwork ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

PLO7   System-Based Practices การปฏิบัติงานเชิงระบบ

PLO8   Continuous Professional Development การพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

PLO9   Social and Life Intelligence ความฉลาดทางสังคมและการดำเนินชีวิต