งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์
Address:
งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษา ราชนครินทร์


ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
90110
ประเทศไทย
Phone:
074-451545
Send an Email