วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ

 

พันธกิจ

1. คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของนักศึกษา

2. ดูแลนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

3. สร้างงานวิจัยด้านการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษา

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม