อ.นพ.กรกช  มะลิวรรณกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ผศ.พญ.อรพรรณ  ฟูมณีโชติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

นางแสงดาว  ติ่นกะชาติ   
หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ดูแลงานทุนการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

น.ส.วราภรณ์   นิยมเดชา
นักวิชาการศึกษา

งานรับนักศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางวรัญญา   ศรีพิเชียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

งานดูแลและให้คำปรึกษา 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.ปาจรีย์  เนียมสวัสดิ์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานพัฒนานักศึกษา(สโมสรนักศึกษา)

บริการ: Elective (ปิดเทอม)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.ศุภิสรา  เกื้อหนุน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัฒนานักศึกษา(Sparking)

บริการ: สวัสดิการนักศึกษาช่วงโควิด

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

น.ส.สุณิสา  มูเก็ม
นักวิชาการศึกษา

งานอาจารย์ที่ปรึกษา

งานสารสนเทศ

ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.นันทพร  อนุราษฎร์ 
ผู้จัดการหอพักนักศึกษา

 ดูแลงานหอพักนักศึกษาแพทย์ บินหลา 4

 

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

น.ส.ศุจิรัตน์ เรืองเริงกุลฤทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางพิชญา   ปานเพ็ชร
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

งานธุรการ

บริการ: ประกันสุขภาพนักศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางนงค์รัตน์   รัตนะ 
พนักงานธุรการ

งานธรุการ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ติดต่องานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

โทร.0-7445-1545
0-7445-1546 (งานรับนักศึกษา)
0-7445-1531(งานศิษย์เก่าสัมพันธ์)