อ.นพ.กรกช  มะลิวรรณกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

อ.พญ.อรพรรณ  ฟูมณีโชติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

นางแสงดาว  ติ่นกะชาติ   
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

น.ส.วราภรณ์   นิยมเดชา
นักวิชาการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางวรัญญา   ศรีพิเชียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.ปาจรีย์  เนียมสวัสดิ์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.จุฑาภรณ์  สุขธัมรงค์
นักวิชาการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

น.ส.สุณิสา  มูเก็ม
นักวิชาการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.นันทพร  อนุราษฎร์ 
ผู้จัดการหอพักนักศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.ศุภิสรา  เกื้อหนุน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางพิชญา   ปานเพ็ชร
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางนงค์รัตน์   รัตนะ 
พนักงานธุรการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.