รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  แซ่เฮ้ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   

 นพ.กรกช  มะลิวรรณกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   

นางวรัญญา   ศรีพิเชียร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

น.ส.วราภรณ์   นิยมเดชา
นักวิชาการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางแสงดาว   ติ่นกะชาติ
นักวิชาการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.ปาจรีย์  เนียมสวัสดิ์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.จุฑาภรณ์  สุขธัมรงค์
นักวิชาการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.สุณิสา  มูเก็ม
นักวิชาการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.นันทพร  อนุราษฎร์ 
ผู้จัดการหอพักนักศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.ศุภิสรา  เกื้อหนุน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางพิชญา   ปานเพ็ชร
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางนงค์รัตน์   รัตนะ 
พนักงานธุรการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.