เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19
งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าขอประชาสัมพันธ์
 
🎯หลักปฏิบัติ Universal Prevention
การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล
หมายถึง การระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา
"ให้คิดเสมอว่า ทุกคนรอบตัวเราอาจจะติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่รู้ตัวและไม่มีอาการ ดังนั้นการใช้ชีวิตไม่ประมาท จึงช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ"
 
ด้วยรักและห่วงใย🙂
งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า