ข้อบังคับ/ระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ งานวินัยสำหรับนักศึกษา

 ระบบรับข้อร้องเรียนและอุทธรณ์ของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 รับชมวีดิโอขั้นตอนการร้องเรียนและอุทธรณ์ของนักศึกษา https://bit.ly/3E1HX44 

 รับชมวีดิโอขั้นตอนการขออุทธรณ์ ฝ่ายการศึกษา https://bit.ly/3pp15EP


 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม