ด้วยงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า จัดให้มีโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัสพบนักศึกษาในความดูแล ปีการศึกษา 2564 ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในสายรหัสได้ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคยและสนิทสนมใกล้ชิดกันมากขึ้น
เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการเวลาระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง
ทำให้อาจารย์และนักศึกษาในสายรหัสเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองร่วมกันและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
และต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย ในช่วงต้นปีการศึกษา 2564 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

ในการนี้งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมพบนักศึกษาแพทย์สายรหัสในความดูแล เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
ท่านสามารถนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://bit.ly/3kGlTWh 
ติดต่อคุณสุณิสา มูเก็ม โทร. 0872911696 Line ID : sunisa.mu
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.