คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร สมัครผ่านระบบออนไลน์ และส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ก่อนใช้งานระบบ ผู้สมัครต้องลงชื่อใช้งานบัญชีอีเมล์ ของ gmail หากไม่มีกรุณาสมัครใช้งาน gmail
2. ผู้สมัครควรเตรียมไฟล์หลักฐานที่ใช้ในการสมัครตามประประกาศ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.pdf) และรูปภาพประจำตัวผู้สมัคร ขนาด 3x4 ซม. (.jpg)
3. ผู้สมัครต้องเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นกดปุ่ม S๊UBMIT เพื่อส่งข้อมูล จากนั้นระบบจะมีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ และส่งข้อมูลการสมัครไปยังอีเมล์ที่ผู้สมัครได้กรอกไว้เพื่อเป็นหลักฐานการสมัคร
4. ส่ง.ใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตามที่ระบุในประกาศการรับสมัคร

 

ชื่อโครงการ  ดาวน์โหลด สมัครออนไลน์  ระยะเวลารับสมัคร
1. โครงการ "ผลิตแพทย์แนวปฏิรูป" - สมัคร   2-11 ธันวาคม 2562 
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร สมัคร  2-16 ธันวาคม 2562
3. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลยะลา  ใบสมัคร สมัคร  2-16 ธันวาคม 2562
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย 

ใบสมัคร

แบบสรุปโครงการวิจัย

สมัคร  2-16 ธันวาคม 2562

 

หมายเหตุ

1. หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร กรุณาติดต่อ คุณสุณิสา  มูเก็ม โทร.087-2911696
2. หากมีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการหลักเกณฑ์การรับสมัคร กรุณาติดต่อ คุณวราภรณ์ นิยมเดชา โทร.063-0826915, 074-451546