การสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) 
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2563
ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 

 

คุณสมบัติกรรมการ

 1. มีตำแหน่งเป็นนักวิชาการหรือปฏิบัติงานเทียบเท่านักวิชาการ
  ***กรณีตำแหน่งอื่นๆ ต้องมีประสบการณ์ในการคุมสอบ กสพท. ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 2. เป็นผู้ไม่มีบุตร หลาน ญาติหรือผู้ใกล้ชิด สมัครเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้

 3. สามารถเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการเป็นกรรมการคุมสอบและกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ณ สนามสอบ ตามที่กำหนดได้
  - สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 
  - สนามสอบ โรงเรียนแสงทองวิทยา                       
  (***กรณีไม่เข้าร่วมประชุม ทางกิจการนักศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออก***)

 4. สามารถอยู่ปฏิบัติงานที่สนามสอบได้ ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.
  (กรณีมารายตัวสายในวันปฏิบัติงานจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออกโดยทันที)

 5. หากมีการสละสิทธิ์หรือยกเลิกการสมัคร หลังจากประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบ จะขอตัดสิทธิ์การเป็นกรรมการคุมสอบในปีถัดไป

 

วิธีการสมัคร

 1. เลือกสนามสอบและตำแหน่งที่จะสมัคร โดยหนึ่งคนสามารถเลือกได้เพียง 1 ตำแหน่ง และ 1 สนามสอบเท่านั้น โปรดพิจารณาก่อนคลิกตามลิงค์ข้างล่างนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้สมัคร

 2. กรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล!!!! ตำแหน่งงานและสนามสอบก่อนกดปุมส่งข้อมูล เนื่องจากจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

 3. เมื่อส่งข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบผลการสมัครได้ โดยระบบจะยืนยันผลการสมัครผ่านอีเมล์ผู้สมัครที่ให้ไว้ทันที กรุณาอย่าสมัครซ้ำ!!!

 4. จะประกาศรายชื่อกรรมการของแต่ละสนามสอบอย่างเป็นทางการภายหลัง 

หมายเหตุ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร กรุณาติดต่อ คุณสุณิสา  มูเก็ม โทร. 1545 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สนามสอบ สามารถเลือกสนามสอบและคลิกเลือกตำแหน่งเพื่อสมัคร

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 

 

 โรงเรียนแสงทองวิทยา