รายชื่อกรรมการ การสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 

 

 โรงเรียนแสงทองวิทยา 

 

กำหนดการประชุม เตรียมความพร้อมแต่ละสนามสอบ

- สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น.  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
- สนามสอบ โรงเรียนแสงทองวิทยา                           วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น.  ณ ห้องวิจารณ์ พานิช อาคารเรียนรวม และหอสมุด คณแพทยศาสตร์

***มีบริการรถคณะฯ รับ-ส่ง ไปสนามสอบในวันประชุม เวลา 15.00 น. หน้าอาคารศรีวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์***
***หากกรรมการมีความจำเป็นไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมในสนามสอบที่ปฏิบัติงานจริงได้ สามารถเลือกเข้าร่วมประชุมในวันที่สะดวกได้***