ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในขั้นตอนที่ 2 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ขั้นตอนที่ 1)

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่องการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาแพทย์ชาวชนบทในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับแก้ไข)

  

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษา

การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ พ.ศ.2564