ชื่อแบบฟอร์ม Download Form คำแนะนำ/ข้อควรปฏิบัติ
1. คำร้องทั่วไป   

 

2. ลาเรียน  

1. การลากิจควรดำเนินการ ก่อนล่วงหน้า 7 วัน
2. สามารถส่งไฟล์การลาไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ขอฝึกประสบการณ์ช่วงปิดเทอม    

 สามารถส่งไฟล์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา    

1. ควรดำเนินการ ก่อนล่วงหน้า 7 วัน
2. สามารถส่งไฟล์ไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ขอผ่อนผันการชำระค่าเทอม   

1. แบบฟอร์มนี้สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
    ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย 
2. ควรดำเนินการก่อนกำหนดลงทะเบียนเรียน  7 วัน

6. ขอทุนการศึกษา       
    - สำหรับผู้ขอรับทุนรายใหม่ 

1. ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติ/ข้อปฏิบัติ ผู้ขอรับทุนการศึกษา ในแบบฟอร์ม

2. ดาวน์โหลด ส่งใบสมัครและเอกสารแนบได้ วันนี้ - 31 มิถุนายน 2564

3. ส่งใบสมัครและเอกสารแนบ ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พี่แสงดาว โทร.089 8765677     

    - สำหรับผู้ขอรับทุนต่อเนื่อง(รายเก่า)    

 1. แบบฟอร์มนี้สำหรับนักศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับทุนแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา หรือยื่นใบสมัครขอทุนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรทุนในปีการศึกษาที่ผ่านมา

2. ดาวน์โหลด ส่งใบสมัครและเอกสารแนบได้ วันที่ - 30 พฤษภาคม 2564

3. ส่งแบบฟอร์มและเอกสารแนบ ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พี่แสงดาว โทร.089 8765677   

  - ทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร์
ในสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภทเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนทางไกล(ทุนCOVID-19)
   

1. ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติ/ข้อปฏิบัติ ผู้ขอรับทุนการศึกษา ในแบบฟอร์ม

2. ดาวน์โหลด ส่งใบสมัครและเอกสารแนบได้ วันนี้ - 31 มิถุนายน 2564  หรือเมื่อนักศึกษาได้รับความเดือดร้อนรุนแรง 

3. ส่งใบสมัครและเอกสารแนบ ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พี่แสงดาว โทร. 0 7445 1546  

       
   - แบบฟอร์มขอโอนเงินเข้าบัญชี    

แบบฟอร์มนี้เป็นเอกสารแนบ สำหรับการขอรับทุนของคณะฯ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ของนักศึกษา

       
7. ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสงขลา
 
  1. ควรดำเนินการ ก่อนล่วงหน้า 7 วัน
2. สามารถส่งไฟล์ไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
8. ใบแสดงความสมัครใจในการเรียนรู้และปฏิบัติงานชั้นคลินิก   ส่งข้อมูลที่ คุณวรัญญา ศรีพิเชียร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.