ชื่อแบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำแนะนำ/ข้อควรปฏิบัติ
 • คำร้องขอตรวจสอบคะแนนและการอุทธรณ์ผลสอบ/การประเมินผลของนักศึกษา

ส่งแบบฟอร์มได้ 2 ช่องทาง 

 1. สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์
 2. ส่งไฟล์ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 • คำร้องขอตรวจสอบคะแนนและการอุทธรณ์ผลสอบ/การประเมินผลของนักศึกษา กรณีที่นักศึกษาไม่ยอมรับผลการตรวจสอบคะแนนและการอุทธรณ์ผลการสอบในขั้นแรก
 • แบบฟอร์มลาเรียน
   

         1. ลาเรียนชั้นพรีคลินิก

 
 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไฟล์.pdf
 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาป่วย)
 3. ติดต่อประธานรายวิชาเพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติการลาเรียนในแบบฟอร์ม
 4. นำส่งเอกสารลาเรียนที่ได้รับการลงนามอนุมัติจากประธานรายวิชาแล้ว ที่งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

         2. ลาเรียนชั้นคลินิก

 1. ส่งแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
 2. ยื่นแบบฟอร์มที่งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ชั้น 7 งานกิจการนักศึกษาฯ หรือ ส่งทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. แบบฟอร์มนี้สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
  ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง นักศึกษาที่ กู้ยืม กยศ. กรอ. และนักศึกษาที่อยู่ระหว่างกำลังการรอพิจารณาทุนการศึกษา
 2. ควรดำเนินการก่อนกำหนดลงทะเบียนเรียน  7 วัน
 
 1. ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติ/ข้อปฏิบัติ ผู้ขอรับทุนการศึกษา ในแบบฟอร์ม
 2. ดาวน์โหลด กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
 3. ส่งใบสมัครและเอกสารแนบ ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พี่แสงดาว โทร.089 8765677 หรือ 074 451546
ในเวลาราชการ

แบบฟอร์มนี้เป็นเอกสารแนบ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชีเป็นชื่อของนักศึกษา
 • คำร้องทั่วไป

  *ใช้เฉพาะเรื่องที่นอกเหนือจากคำร้องและแบบฟอร์มข้างต้น 

 
 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ไฟล์ .doc หรือ ไฟล์.pdf
 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง
 3. สามารถส่งไฟล์ไปที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
re

 

*กรุณาส่งเอกสารผ่านอีเมลงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าที่e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ประสานจะดำเนินการผ่านอีเมลภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น