Print
Category: Uncategorised
Hits: 17939
ชื่อแบบฟอร์ม Download Form คำแนะนำ/ข้อควรปฏิบัติ
1. คำร้องทั่วไป   

 

2. ลาเรียน  

ควรดำเนินการ ก่อนล่วงหน้า 7 วัน
 

3. ขอฝึกประสบการณ์ช่วงปิดเทอม

1. ส่งแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
2. ยื่นแบบฟอร์มที่งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ชั้น 7 งานกิจการนักศึกษาฯ
    หรือ ส่งทาง Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา    

1. ควรดำเนินการ ก่อนล่วงหน้า 7 วัน
2. สามารถส่งไฟล์ไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ขอผ่อนผันการชำระค่าเทอม   

1. แบบฟอร์มนี้สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
    ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย 
2. ควรดำเนินการก่อนกำหนดลงทะเบียนเรียน  7 วัน

6. แบบฟอร์มขอทุนการศึกษา       
    - สำหรับผู้ขอรับทุนรายใหม่ 

1. ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติ/ข้อปฏิบัติ ผู้ขอรับทุนการศึกษา ในแบบฟอร์ม

2. ดาวน์โหลด ส่งใบสมัครและเอกสารแนบได้ วันนี้ - 18 มิถุนายน 2565

3. ส่งใบสมัครและเอกสารแนบ ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พี่แสงดาว โทร.089 8765677     

    - สำหรับผู้ขอรับทุนต่อเนื่อง(รายเก่า)    

 1. แบบฟอร์มนี้สำหรับนักศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับทุนแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา หรือยื่นใบสมัครขอทุนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรทุนในปีการศึกษาที่ผ่านมา

2. ดาวน์โหลด ส่งใบสมัครและเอกสารแนบได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2565

3. ส่งแบบฟอร์มและเอกสารแนบ ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พี่แสงดาว โทร.089 8765677   

  - ทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร์
ในสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภทเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนทางไกล(ทุนCOVID-19)
   

1. ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติ/ข้อปฏิบัติ ผู้ขอรับทุนการศึกษา ในแบบฟอร์ม

2. ดาวน์โหลด ส่งใบสมัครและเอกสารแนบได้ วันนี้ - 31 มิถุนายน 2564  หรือเมื่อนักศึกษาได้รับความเดือดร้อนรุนแรง 

3. ส่งใบสมัครและเอกสารแนบ ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พี่แสงดาว โทร. 0 7445 1546  

   - แบบฟอร์มขอโอนเงินเข้าบัญชี    

แบบฟอร์มนี้เป็นเอกสารแนบ สำหรับการขอรับทุนของคณะฯ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ของนักศึกษา

7. ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสงขลา
 
    1. ควรดำเนินการ ก่อนล่วงหน้า 7 วัน
2. สามารถส่งไฟล์ไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8. ใบแสดงความสมัครใจในการเรียนรู้และปฏิบัติงานชั้นคลินิก   ส่งข้อมูลที่ คุณวรัญญา ศรีพิเชียร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.